Mr. J. K. VAN DER HAAGEN HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK DOOR Door een tement van Onderwijs, Kunsten de overige eigendomsbewijzen gebouw van het Departement akte, w'aarbij Frederik Hendrik toeval vond ik in het archief van het Depar- en Wetenschappen met van het tegenwoordige van Justitie de origineele aan zijn secretaris Con- stantijn Huygens het stuk grond schonk, waarop deze zijn eens zoo bekende woning zou bouwen. De in deze akte voorkomende plaatsaanduidingen gaven mij als van zelf aanleiding om een nadere studie te maken van de juiste plaatselijke gesteldheid van de oostzijde van het hofgebied in het begin der XVIIe eeuw en van de vele veranderingen, die hier kort na het jaar 1630 plaats vonden, veranderingen, die één der aantrekkelijkste dee- len onzer stad den aanleg gaven, dien wij thans nog kennen. Het resultaat van deze studie wordt hier gepubliceerd, en ik meen goed te doen daarbij ook de schenkingsakte geheel af te drukken. Weliswaar wisten wij reeds uit De Secretaris-Generaal van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Jhr. Mr. C. Feith, was zoo vriendelijk mij de hiervoor noodige toestemming te verleenen, waarvoor ik hem hier gaarne nogmaals dank zeg. Ook mej. Wilhelmina E. Smelt en den heer H. Smit, resp. volontaire en commies bij het Algemeen Rijksarchief, en den heer W. N. Arntzenius, conservator bij het Ge meentelijk Oud-Archief, ben ik dank verschuldigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 15