8 HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK Afbeeldingen van deze kaart en van die van De Gheijn zijn opgenomen in den indertijd door „Die Haghe" uitgegeven Historischen Atlas van 's-Gravenhage. 2) Vergelijk aant. 19 bij het artikel van Jhr. G. C. Calkoen over tuinen in en om het Binnenhof in het jaarboekje van 1903 blz. 173. mentair overblijfsel van de binnengracht aanwezig is. Volgens de kaart, die Jacques de Gheijn in 1597 maakte, bevond zich toen ter tijd even ten zuiden van de Stadhouderspoort een aftakking van de westelijke binnengracht, die iets ten oosten van den Praktizijns- hoek de buitengracht bereikte en zoo een smallen strook grond van het Buitenhof afscheidde. Korten tijd later is hier een nieuwe tuin voor Maurits aangelegd, die ongeveer de plaats innam van het tegenwoordige door hardsteenen palen omgeven basse-cour. Uit de in 1616 vervaardigde kaart van Bos en Van Harn J) blijkt, dat die aftakking daartoe iets in westelijke richting is verplaatst. Niet lang nadien, waarschijnlijk in 1621, 2) is zij gedempt en is de tuin omgeven door den muur, dien men op afb. 1 ziet aangegeven. De buitengrachten werden gevormd door de Beek, die het water uit Segbroek en de duinen van Zorg vliet aanvoerde, en haar vertakkingen. Zij stroomde langs Noordeinde en Hoogstraat, boog ter hoogte van de Kettingstraat naar het oosten om, liep ten noorden van het Achterom, en kon door een keersluisje bij de Kapelsbrug op het Spui loozen. De verbinding tus- schen binnen- en buitengracht iets ten westen van deze sluis, die op de kaart van Bos nog aanwezig is, schijnt in 1633 gedempt te zijn; daarentegen bestond toen nog de verbinding ten oosten der Spuipoort, die de westelijke grens van het later te noemen Aker- land vormde. Nog verder oostwaarts, ongeveer 20 meter ten westen van den voorgevel van het tegen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 18