MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 167 aan om voorloopig in mijn onder mi in Den Haag of elders les een examen afleggen. De heer Hooft met dominé van de Kasteele 1), die de schoolcommissie 2) was. Mijnheer een bijzonder achtenswaardig grijsaard, Dr. R. P. van te s-Gravenhage zaamheden aldaar. 2) „Plaatselijke Schoolcommissie” was de officieele naam. Op het Rijksarchief te ’s-Gravenhage zijn de volgende documenten aanwezig Rapport van den Minister van Binnenlandsche Zaken, Brussel 14 Maart 1827. Bij mijn Departement zijn twee aanvragen ingekomen van vreem delingen, die zich met het onderwijs binnen dit Rijk wenschen te kunnen inlaten, als lo. 2o. Een verzoek der Plaatselijke Schoolcommissie te s-Gravenhage bij het Ministerie ontvangen door de tusschenkomst van den Gou verneur van Zuid-Holland en strekkende om de noodige vergunning te bekomen voor Catharina van Ulft, v an Keulen, tot het geven van onderwijs in de Hoogduitsche taal en in de rekenkunde. De ouders dezer persoon waren Nederlanders en woonachtig te Venloo, zij heeft voor de Plaatselijke Schoolcommissie te ’s-Graven hage een zeer voldoend examen afgelegd en zij is overigens bij onder scheidene fatsoenlijke familien in de stad in allen deele gunstig bekend. De ondergeteekende meent alzoo, dat de toelating dezer persoon aan geen bedenkingen kan onderhevig zijn. Koninklijk Besluit van 17 Maart 1827, no. 143. Wij, Willem, hebben goedgevonden en verstaan aan Catharina van Ulft, geb. te Keulen, wonende te 's-Hage, vergunning te verleenen tot het geven van Lager Onderwijs hier te lande. Hieruit valt te concludeeren, dat Catharina van Ulft in 1826 in den Haag is gekomen. bare stukken hadden tamelijk wat opgeleverd en dat geld had ik gebruikt, om mij wat beter in de kleeren te steken. Een paar briljanten oorringen van groote waar de, het laatste aandenken aan mijn vroegere grootheid, maakte ik ook te gelde, houd te voorzien. Om te geven, zou ik sprak daarom eens president van v. d. Kasteele, de Kasteele, 17671845, Ned. Herv. predikant en directeur van het Koninklijk Kabinet van Zeld-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 185