168 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES Ds. J. Schultz, Evangelisch Luthersch predikant, wonende Lu- thersche Burgwal. J. Schreuder, Referendaris aan het Departement van Marine, wonende Prinsegracht. 3) Ds. G. S. de Chaufepié, 17731839, Waalsch predikant te 's-Gravenhage. 4) Mr. H. Wijnbeek, inspecteur der Latijnsche scholen, wonende Bezuidenhoutsche weg. 5) Dr. W. H. Meijer, katholiek geneesheer, wonende in het Noordeinde. ontving mij zeer vriendelijk. Hij vroeg mij een en ander over geschiedenis en taalkunde en zeide, dat ik stellig het examen met goed gevolg zou afleggen en dan zeker een ruim bestaan zou vinden. Zijn vrouw was ook heel aardig voor me; ze noodigde mij den volgenden dag ten eten. Den volgenden dag trof ik bij hen ds. Schulz en nog een ander lid der schoolcommissie aan. Ds. Schulz, die mij het examen in de Duitsche taal zou afnemen, was weduwnaar en had een dochter van mijn leeftijd. Hij en ds. v. d. Kasteele verzochten mij elk, vast iedere week een dag bij hen door te brengen. Als ik mijn examen met goed gevolg had afgelegd, waren ze beiden bereid, met mij lessen voor hun kinderen vast te stellen. Mevrouw Hooft gaf mij iederen dag les in het lezen der Holland- sche taal. Eindelijk brak de dag aan, waarop mijn examen be paald was. Ds. v. d. Kasteele was president en de heer Schreuder 2) secretaris der examencommissie. Door ds. Schulz zou ik in de Duitsche taal, door ds. de Chaufe pié 3) in de geschiedenis, door den heer Wijnbeek 4) in de rekenkunde, door dr. Meijer B) in de aardrijks kunde geëxamineerd worden, terwijl de commissie bovendien uit nog vijf andere heeren bestond. Ds. Schulz had mij een boekje gegeven, waaruit ik Hol- landsch zou moeten lezen; daaruit zou ik eenige blad-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 186