MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 171 verscheidene uren per dag bezet. De avonden bracht ik bij de familie Hooft door. Op zekeren dag werd ik bij baron van Tuyll van Serooskerken J) geroepen, die in de Voorhout woonde. Mevrouw ontving mij bijzonder beleefd en vroeg, of ik nog uren onbezet had. Deze vraag trof mij, want zij wist, dat ik eerst sedert ruim een maand les gaf. Zij zeide, dat ze gaarne wilde, dat ik haar dochter alles, wat tot een volmaakte opvoeding noodig was, bij zou bren gen en sprak van 14 a 15 lessen per week. Ik vertrouwde mijn eigen ooren niet! Ik had namelijk het lesuur in de handwerken op 1.50 en in alle andere vakken op 1, vastgesteld. Daarom vroeg ik met bijzonderen nadruk: ,,Hoe bedoelt u dit onderwijs, mevrouw?” Zij antwoord de: „Als u van onzen godsdienst waart, dan zou ik u dadelijk als gouvernante bij de freule in dienst nemen. Nu zou ik gaarne willen, dat u viermaal per week van zes tot tien uur ’s avonds les gaaft en bovendien drie maal per week een uur overdag in de handwerken, want u moet Marie in alles onderwijzen: in Duitsch, geschie denis, geographie, mythologie, rekenen, handwerken, litteratuur, en ook in den godsdienst. Ik weet wel, dat u Katholiek bent, maar wij erkennen toch beiden een en denzelfden God. Ik zou gaarne zien, dat u ons kind leerdet, Hem te dienen, Hem te eeren, op Hem te ver trouwen, zooals gij blijkbaar doet. Voor de bijzondere punten, het geloof betreffende, zal de dominé wel zor gen.” Hierop sprak ik met angstige stem: „Maar me vrouw, hoe hebt u zich dan de financieële zijde van deze zaak gedacht?” Mevrouw antwoordde: „De lessen in de handwerken zijn immers berekend a 1.50 en de overige Card Emanuel baron van Tuyll van Serooskerken, 17751845. kamerheer, in 1804 gehuwd met Elisabeth H. E. barones Collot d’Escury, 1782—1854.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 189