HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 9 Deze poort met haar zijtorentje moet tusschen 1570 en 1585 den vorm gekregen hebben, dien zij omstreeks 1630 had; voordien vinden wij haar steeds als een klein gebouwtje afgebeeld. 2) Op den plattegrond van den Haag, dien Jacob van Deventer omstreeks 1560 teekende, loopt deze gracht nog langs de Houtstraat en buigt zij bij het Tournooiveld even naar het westen om. Een aanwijzing van haar verderen loop naar den Vijver vinden wij in de omstandigheid, dat de Uiterste Poort, zooals afb. 1 duidelijk toont, iets ten zuiden van den noordelijken vijverrand en van de rooilijn van de huizen aan het Tournooiveld lag; dit stuk zal korten tijd na 1384 gedempt zijn, toen graaf Albrecht een deel van den grafelijken Kooltuin als oefenterrein ter beschikking gesteld had van de broeder schap van St. Joris, waardoor het gesloten karakter van het hofgebied ook zonder gracht voldoende gewaarborgd was. 3) Sedert 1631, toen het wapen van Oostenrijk aan de Gevangen poort vervangen werd door Holland’s wapen „in de beste en cier- woordige Ministerie van Justitie, splitste de Beek zich; de eene arm liep evenwijdig aan de binnengracht naar den zuidoostelijken hoek van den Vijver, de andere, op onze afbeelding met een stippellijn aan gegeven, boog iets naar het zuiden om, volgde den zuid- en even den oostkant van het tegenwoordige Plein en vond langs Heerenstraat, Heerengracht en Bezuidenhout zijn afwatering naar het bosch. Een af takking van dezen tweeden arm was oorspronkelijk langs de Houtstraat doorgetrokken en liep, naar wij mogen aannemen, over het Tournooiveld naar den Vijver, waar een brug gelegen moet hebben, die door de Uiterste- of Houtpoort 1), op de plaats, waar thans het Gemeentemuseum is, verdedigd werd. 2) Evenzoo liep tot ongeveer 1460 een aftakking van de Beek van de Hoogstraat naar den noorwestelijken vijverhoek, waar door de buitenste ring van grachten gesloten werd. Hier bevond zich de eigenlijke ingang van het Hof, hier heette Holland’s leeuw 3den vreemdeling welkom. Door de Voorpoort van den Hove kwam hij op den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 19