172 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES Maria Henrietta barones 1849, in 1837 gehuwd met i missaris in Overijssel en 1807—1876. van Tuyll van Serooskerken, 1815 mr E. J. A. graaf van Bylandt, com- Zuid-Holland, president le Kafner, enz.. a 1.Nu begreep ik haar in 't geheel niet meer! Juist trad de baron binnen, iemand met een minzaam en edel voorkomen. Heel beleefd vroeg hij: ,,U is immers non?” „Welneen, Karei,” antwoordde mevrouw, „ze woont alleen bij de nonnetjes.” Toen mevrouw mij nu verzocht, de lesuren te willen vaststellen, sprak ik: „Maar mevrouw, zoovele uren per week tegen 1per les, dat zou u natuurlijk te duur uitkomen! Zoudt u het niet beter vinden, dat ik alle lessen op 50 cents stelde?” Nu legde de baron zijn hand op mijn hoofd en sprak op hartelijken toon: „Dat zal wel terechtkomen, kindje!” Ik beloofde, den volgenden dag reeds te zullen komen. In mijn blijd schap had ik dadelijk wel naar de familie Hooft willen snellen, maar ik moest nog drie uur lesgeven. Toen ik den heer en mevrouw Hooft het voorstel van mevrouw van Tuyll rustig had medegedeeld, stonden beiden de tranen van dankbaarheid in de oogen. Mevrouw Hooft beloofde mij, dat ze nog denzelfden avond een bezoek bij mevrouw van Tuyll zou brengen, ten einde voor mij een gunstige regeling omtrent geld en tijd vast te stellen. Aan tafel vertelde mevrouw het groot^. nieuws aan de kinderen. Allen waren blijde met mijn succes, maar von den het recht jammer, dat ik nu 's avonds niet meer in hun midden zou kunnen zijn. Den volgenden avond begaf ik mij naar mevrouw van Tuyll. Ze bracht zelf freule Marie 1), een meisje van ongeveer tien jaar met een heel zacht uiterlijk, bij me. „Lieve juffrouw,” zeide ze, „hier breng ik u uw nieuwe élève. Dit is uw kamer, hier is uw theegoed, kortom, u

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 190