174 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES Mr. Johan Willem baron Huyssen van Kattendijke, 17821854, minister van buitenl. zaken, hofmaarschalk, enz. werd ik uitgenoodigd, ten huize van baron van Katten dijke 1) viermaal per week aan tafel het middagmaal te gebruiken, teneinde van vier uur tot halfzes met de freules Duitsch te converseeren. Toen ik mevrouw van Kattendijke zeide, dat mij dat op den duur onmogelijk was, sprak ze: ,,U dineert immers ook bij de Hoofts en de Van de Kasteeles. U behoeft u bij ons evenmin als bij hen te gêneeren. Al hebben wij ook af en toe gasten, u kunt komen en gaan, wanneer u wilt; u bent geheel vrij. Ik zou zoo gaarne willen, dat de freules uw taal leerden spreken en uw lieve, ongedwongen wijze van optreden overnamen.” Mevrouw betaalde mij bovendien 2.per middag. Dikwijls bracht de baron, die hof maarschalk bij koning Willem I was, mij met zijn rijtuig naar de huizen, waar ik les moest geven. Ik werd bij alle families met groote liefde en onderscheiding behan deld. Mijn gezondheid had echter geducht geleden ten gevolge van mijn vele verdriet en den plotselingen over- gang van mijn vroegere leefwijze tot mijn tegenwoor- digen vermoei enden werkkring: alle dagen druk in de weer van half acht 's morgens tot elf uur ’s avonds, ter wijl ik vaak tot diep in den nacht zat te studeeren. Van mijn inkomen had ik mij eigen meubelen, zilver, linnen, boeken aangeschaft en woonde nu op de Veerkade. Ook ging ik niet meer bij pater Leurs ter kerke, die mij steeds beknorde, omdat ik altijd met Protestanten omging. Ik had echter bij hen mijn brood, en eere zij hun allen toe gebracht, want nooit werd bij één der families, waar ik les gaf, ook maar een enkel woord over mijn geloof ge sproken en al mijn heiligendagen en vastendagen wer den door allen steeds met de meeste nauwgezetheid in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 192