178 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES pastoor Tomas, in mijn secretaire zult u een blad papier vinden, waarop ik twee advertenties heb opgesteld, de eene voor een courant te dezer stede, de andere voor de courant te Keulen. In de eerste betuig ik, al sterven de, mijn hartelijken dank voor de ware vriendschap, die ik hier bij zoo vele families heb ondervonden, voor de liefderijke zorgen, de groote liefde en het geduld, waar mede men mijn ziekbed heeft omgeven, terwijl ik al mijn dierbare vrienden een dankbaar vaarwel toeroep. In de laatste vergeef ik van harte allen, die mij zoo hard be handelden, en zegen allen, die zich liefdevol over mij ontfermden, toen ik in den steek gelaten werd door mijn familieleden. En nu, wat mijn bezit betreft: Iedere fami lie, waar ik les gaf, iedere leerling krijgt uit mijn boedel een aandenken. Mijn meubelen zijn voor de juffrouw beneden en mijn kleeren voor de meid hier in huis, die mij zoo liefderijk verpleegde. Ik wensch, dat mijn geld, na aftrek der onkosten aan de armen gegeven wordt, terwijl ik gaarne het voorrecht zou hebben, aan u, mijne heeren, als dankbaar aandenken mijn zilver te schenken. Zoudt u voorts zoo goed willen zijn, mijn lepel en vork, waarmede ik dagelijks at, aan den heer Grossmann te Keulen te zenden, met het vriendelijk verzoek, ze dage lijks te willen gebruiken?” Beiden drukten mij, diep ge troffen, de hand. Nadat de dokter was vertrokken, nam pastoor Tomas mij de biecht af en deelde hij mij mede, dat ik den volgenden morgen zou worden bediend. Hij bleef nog lang bij mij en beloofde, dat hij dienzelfden dag nog eens terug zou komen. Ik had den geheelen dag hevige koorts, want telkens kreeg ik bezoek en iedereen weende bij het heengaan, hetgeen mijn toestand ver ergerde. Ik had echter volstrekt geen angst voor den dood. Integendeel, ik verlangde er recht hartelijk naar, te sterven en tot allen, die mij snikkende kusten, sprak

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 196