MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 181 Hendrik Albert van mij onderwijs zouden kunnen ontvangen. Ook gaf ik aan verscheidene hofdames les in handwerken, vooral in bloemenmaken en haarwerken. Op zekeren dag kreeg ik prinses Marianne1) tot leer linge. Van haar haar vervaardigde ik een kettinkje, dat bestemd was voor prins Gustaaf van Zweden2), haar ver loofde. Ik sneed haar hiertoe zelf het haar af. Toen zij voor den grooten spiegel zat, ik achter haar stond, om haar het haar af te knippen, en onze oogen elkander in den spiegel ontmoetten, sprak ze zeer minzaam: ,,Wij hebben dezelfde gedachte: ik wilde u ook eens goed aanzien." Onder de les sprak ze dikwijls hartelijk over prins Gustaaf, dien ze recht lief had. Een vast wekelijksch lesuur had ik echter niet bij haar; ze liet me den dag te voren aanzeggen, hoe laat Hare Hoogheid mij ver wachtte. Zoodoende moest er telkens een of ander lesuur mijner overige leerlingen uitvallen. Nu werd hierop wel nooit aanmerkng gemaakt, noch door die families, die aan het Hof verbonden waren, noch door de ande re, maar ik gevoelde, hoe onaangenaam dit moest zijn voor hen, die met het Hof niets te maken hadden. Nadat ik mevrouw Hooft geraadpleegd had, besloot ik, de les aan de prinses af te zeggen. Nu had prinses Marianne mij bij het maken van het kettinkje een lokje haar geschonken. Zij vroeg mij, wat ik er mede wilde doen. Ik zeide haar, dat het voor een medaillon be- Prinses Marianne, dochter van Koning Willem I, geb. te Berlijn 1810, gehuwd te 's-Gravenhage 14 Sept. 1830 met Prins Frederik Hendrik Albert van Pruisen, welk huwelijk in 1849 ontbonden werd. 2) Gustaaf, prins van Wasa, 1799—1877, eenige zoon van den in 1809 onttroonden koning Gustaaf IV van Zweden, huwde 9 Nov. 1830 met prinses Louise van Baden, 1811 1854. Hij werd veld maarschalk in het Oostenrijksche leger. Zijn eenig kind, Carolina, gehuwd met koning Albert van Saksen, stierf in 1897 kinderloos.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 199