MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 193 Maria E. L. Hovius huwde met notaris C. J. Schiefbaan. 13 doorsnuffelt al het goed van de juffrouw.” De meid werd op staanden voet weggezonden. Ik heb mijn goud nooit teruggekregen. Eenige maanden later zouden de heer en mevrouw Schreuder hun vijfentwintigjarig huwelijksfeest vieren. Mimi Schreuder, die les van mij kreeg en haar vrien dinnetje Mimi Hovius, nu mevrouw Schiefbaan wil den heel graag een mooi handwerk voor deze gelegen heid maken. Ze besloten, een groot kleed voor de theetafel te borduren, maar dit moest ongemerkt ge schieden, want het moest een verrassing zijn. Onder mijn leiding zouden zij nu op mijn kamer komen wer ken. Nadat wij de benoodigdheden hadden gekocht, zei ik tegen mevrouw Schreuder: „Mevrouw, Mimi wil heel graag onder mijn leiding een groot Duitsch werk vertalen. Aangezien alle boeken bij mij thuis zijn, is het noodig, dat Mimi een paar maal in de week eenige uren bij mij op de kamer komt werken. Zoodra ik een uurtje vrij heb, kom ik thuis om haar werk na te zien.” Mijnheer en mevrouw keurden dit plan goed. De eerste maal, dat aan het kleed gewerkt zou worden, had ik een ochtend vrij moeten maken, want ik moest er noodzakelijk bij zijn, om te helpen opspannen, de kleuren uitzoeken, enz. In den wand van mijn slaap kamer, waar wij samen zouden werken, was een klein raampje, zoodat men alles, wat er op mijn kamer ge sproken werd, kon hooren; er door zien, ging minder goed, want ik had er een gordijntje voor gespannen. Ik had al meermalen gemerkt, dat ik werd beluisterd, maar ik hield mij, of ik daar geen notitie van nam. Daar het raam, waarop het werk gemaakt werd, zeer groot was, moest het den tijd, dat wij er niet aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 211