f. 200 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES Mr. G. A. Melort, katholiek advocaat, wonende in het Voorhout. uit mijn naam zijn knecht naar mevrouw Serlé met de boodschap, dat zij onmiddellijk den huissleutel zou meegeven en de vraag, hoe laat het mevrouw den vol genden dag gelegen kwam, advocaat Melort J) te ont vangen. Den sleutel gaf zij dadelijk. Na afloop der partij gaf mijn gastvrouw mij één harer dienstboden mee; deze zou mijn kamer in orde maken en dien nacht bij mij op de kamer slapen. Reeds den volgenden mor gen begaf Melort zich naar mevrouw Serlé. Op zijn vraag, of ik tot Mei mijn kamerhuur en pension betaald had, kon zij niet anders dan bevestigend antwoorden. Zij gaf haar wensch te kennen, dat ik gedurende de maand April bij haar in haar nieuwe huis zou komen wonen. „Neen, mevrouw,” sprak Melort, „juffrouw von Ulft heeft de kamers op het Spui gehuurd en betaald. U moet haar daar alle dagen op haar wenken laten de bediening te harer u verplicht, haar avondeten, en vier- bedienen. U moet iemand voor beschikking stellen. Voorts bent iederen dag ontbijt, middagmaal en maal per dag koffiewater te laten bezorgen. Ook al gebruikt juffrouw von Ulft er niets van, u zult zorgen, dat zij tot 1 Mei steeds prompt bediend wordt!” „Als juffrouw von Ulft er niet zoo lief uitzag,” was haar antwoord, „dan zou de heer Melort zich van deze zaak, die hem niets aangaat, ook niets aantrekken.” „Uw booze tong,” zeide Melort, „vreest dit brave meisje evenmin als ik. Ik ben haar zaakgelastigde en zal de wet in haar volle strengheid op u toepassen. Als er een boodschap voor juffrouw von Ulft wordt gebracht en er is niemand thuis, of als haar de boodschap verkeerd wordt overgebracht, zal ik u laten vervolgen.” lederen dag werd mij eten gebracht en mevrouw Serlé's meid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 218