MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 205 Mr. G. A. G. Ph. baron van derCapellen, 17781848, gehuwd met Jacoba Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, 17811866, een zuster van den gastheer. ook met een Protestant gehuwd en nog wel in Portugal, waar mijn oom bisschop is. Ben ik niet volmaakt ge lukkig! Bovendien is mijn kind Katholiek gedoopt, ter wijl Boreel nooit een woord over het geloof rept.” Haar schoonzuster echter, mevrouw Boreel uit het Voorhout, die Protestant was, dezelfde, die tijdens mijn ziekte zoo vaak overleg had gepleegd met pastoor Tomas omtrent mijn verzorging, raadde mij dringend, nooit een gemengd huwelijk aan te gaan. Zij noodigde zelfs pastoor Tomas bij haar aan huis en smeekte hem, mij toch voor een gemengd huwelijk te bewaren. Deze stelde haar gerust met de woorden: ,,Ik ben haar biechtvader. Juffrouw von Lllft zal zulk een stap niet doen, zonder mijn raad te hebben ingewonnen. Ik ken haar goede hart en haar flink karakter. Evenmin als zij uit bijoogmerken zal huwen, al ware het ook met een vorst, evenmin zal zij een keuze buiten haar geloof doen!" Destijds ging ik veel uit, zoodat het mij moeilijk viel, mijn studiën niet te verwaarloozen. Er kon geen feest, diner of partijtje gegeven worden, of steeds werd ik genoodigd. Door mijn rijke ondervinding had ik een gemakkelijkheid in den omgang gekregen, die, gepaard aan mijn eenvoud en opgeruimd humeur, iedereen voor mij innam. Allen, zoowel ouders als leerlingen, hadden mij hartelijk lief; ik bezat hun volle vertrouwen. Mijn oordeel won men gaarne in en overal, waar ik kwam, kon ik aan de gezichten zien, dat ik van harte welkom was. Eens op een groot diner bij mevrouw van Tuyll, waar mijnheer en mevr, van der Cappellen gewezen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 223