210 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES even aanraakte. In het Hoogduitsch zeide ze: „Zijn wij geen goede bekenden?” Dadelijk bleven wij stilstaan, ter wijl mijn zwager haar beleefd groette. Ik keek haar eens aan; haar gelaatstrekken kwamen mij heel bekend voor, maar toch herinnerde ik mij niet, wie zij was. Nu had ik, vooral vóór mijn huwelijk, vele menschen leeren kennen. Zoo had ik ook een paar zomers geleden les gegeven aan grootvorstin Helena van Rusland 1), en te haren huize vele aanzienlijke dames ontmoet. Eindelijk zeide ik haar, dat zij mij wel bekend voorkwam, maar dat ik tot mijn spijt niet wist, met wie ik het genoegen had te spreken. Mijn zwager Jan, die geen Duitsch verstond, liet mijn arm los, maakte een buiging voor de dame en voegde zich bij zijn overige familie. Toen zeide zij, hevig ontsteld: „Mijn God, kent gij uw eenigste nicht Fanni niet meer!” Ik dacht, dat ik een onmacht nabij was. De eerste oogenblikken konden wij van ontroering geen van beiden spreken. Ten slotte bracht ik slechts deze woorden uit: „Fanni, gij hier!” Zij vertelde mij, dat er kortgeleden op een familiediner in Keulen nog over mij was ge sproken; men was er benieuwd naar, te weten, waar de ongelukkige Net nu wel zou zijn. Dit had haar diep ge troffen en zij had oogenblikkelijk het besluit genomen, mij op te zoeken. „En”, vervolgde ze, „nu is al uw leed geleden: ik neem u met mij mee en wij zullen nooit meer van elkander scheiden!” Met aandoening zeide ik: „Fanni, ik heb u, noch één der andere familieleden ooit een kwaad hart toegedragen. Ik ben verheugd, mij met u te verzoenen. Het is mij echter onmogelijk, met u terug te gaan, want ik ben gehuwd en moeder van twee kin- Grootvorstin Helena Paulowna van Rusland, geb. prinses Char lotte van Württemberg, geb. in 1807, gehuwd in 1824 met groot hertog Michel van Rusland, den jongsten broeder van Koningin Anna Paulowna.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 228