HET PLEIN. HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 11 De in 1534 te Mechelen geboren miniatuurschilder Hans Bol stierf in 1593 als burger van Amsterdam. Dergelijke gouache's als de hier afgebeelde, doch in veel kleinere afmetingen en met een andere stoffeering, bevinden zich in het Kaiser-Friedrich-Museum te Berlijn (no. 509, gedateerd 1585), in de Staatliche Gemalde-Galerie te Dres den (no. 822, gedateerd 1586) en in het Miniaturenkabinett der Mün- chener Residenz (no. 215, gedateerd 1592); laatstgenoemde is uit stekend gereproduceerd in het werk over dit kabinet van Hans Buchheit en Rudolf Oldenbourg (1921) onder no. 23. Jhr. G. C. Calkoen, Haagsch Jaarboekje 1903, blz. 171. der Nederlantsche beroerten” (1621) als „een plaetse „alwaer men jonge aecker ofte eyckelboomen placht aen „te voeden; maer deurdien deselve plaetse aen beyde „sijden opte canten van het water met schoone hoghe „boomen beset is, en konnen de selve daer niet wel meer „groeyen, ende is nu aldaer de Reygerije vanden Stadt- „houder.” Welk een schilderachtig geheel dit oostelijk deel van het Hof met zijn achtergrond van hoog opgaand ge boomte op het Akerland vormde, zien wij op een der beste afbeeldingen, die van den toenmaligen toestand be kend is, een 1589 gedateerde en gesigneerde gouache van Hans Bol in het Statens Museum for Kunst te Kopenhagen. (No. 93; 19 X 62,5 cM„ zie afbeel ding 2). Duidelijk is hierop aan het einde van het Akerland ter plaatse van het tegenwoordige Maurits- huis een in den Vijver uitgebouwd rondeel aange geven, dat niet, zooals wel verondersteld is, een mili taire functie te vervullen had, doch in 1568 is opge trokken „voor ’t ofschieten ende vuijtspoelen van daerde." 2) Verder ziet men een smal pad, door een hei ning van rechtop staande planken afgescheiden van de reigerij, dat naar een bruggetje over de buitengracht en een poortgebouw (t.o. de tegenwoordige Doelen straat) voert, vanwaar men het tegenwoordige Plein be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 22