218 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES Matthijs van Lier, papierfabrikant, stierf 28 Dec. 1838 op 68- jarigen leeftijd, wonende op de Groenmarkt, haar, mede op aanraden van mevrouw Hooft, of zij peettante wilde worden, om op deze wijze de door omstandigheden verbroken familiebanden weder aan te knoopen. Hierop ontving ik een brief terug, uit haar naam door de gezelschapsjuffrouw geschreven, waarin Fanni voor de eer bedankte, over een burgerkind pete moei te zijn. Ik heb dien brief ten huize van mevrouw Hooft verbrand. Henri heeft nooit geweten, dat ik Fanni dat gevraagd heb. Ik geloof stellig, dat al mijn brieven aan Fanni door de juffrouw van gezelschap werden onderschept, want de antwoorden, die ik ont ving, waren steeds door deze geschreven. Misschien was dit meisje wel bang, dat mijn nicht me in haar testament zou gedenken. Of Fanni thans nog in het land der levenden is, weet ik niet, daar ik sinds dien tijd niets meer van haar heb gehoord. Na den dood van vader van Lier1) zette Henri de affaire alleen voor eigen rekening voort. Hij nam de zaak tegen tamelijk hoogen prijs over en keerde zijn broer en zuster, Jan en Letje van Lier, ieder hun aandeel uit. Daar na den dood der oudelui niet zooveel overbleef, dat Letje op zichzelf kon blijven, moest zij dus wel bij één hater broeders komen inwonen. Ze kwam bij ons; een maand later verhuisden wij naar de Wagenstraat. Daar zij erg lastig van humeur was, bracht dit een groote verandering in ons rustige gezin. Gelukkig daarom, dat zij een half jaar later naar Breda vertrok. Van het oogen- blik af dat Henri de zaak voor eigen rekening voortzette, trof hem slag op slag. Nauwelijks was hij het eene verlies een weinig te boven gekomen, of een driedubbele slag trof hem. Van het begin van ons huwelijk af had ik mij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 236