Joris- HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 12 van dit laatste terrein lag den Vijver, die in het midden ver een stippellijn aan- door de Houtpoort trad. Hier lag de aan drie zijden door grachten omge ven grafelijke Kooltuin, in dezen tijd meest Stadhouders- of Grafelijkheidstuin genoemd, die door het Doelen- straatje van het terrein van Joris- en Sebastiaansdoelen gescheiden was. Westelijk langs den oever van naar buiten uitboog (op afb. 1 met gegeven) een pad, waarover men het Tournooiveld bereikte. Ook de Mei-prent van Jan van de Velde’s groote maandenserie, door Dr. H. E. van Gelder afgebeeld in de Mededeelingen van den Dienst voor Kunsten en Weten schappen der Gemeente ’s-Gravenhage (Deel II, afl. IV, blz. 124), geeft een nauwkeurig beeld van de topogra fische gesteldheid. Door de welwillendheid van Prof Dr. W. Martin kan ik hierbij nog afbeelden een voluit ge merkt ijstafereel op den Hofvijver van Jan van Goyen, dat hij eenige jaren geleden in den kunsthandel te Berlijn aantrof (afb. 3). Hoewel een vroeg werk uit den tijd, toen Van Goyen nog te Leiden woonde het is gedateerd 1625 vertoont het reeds alle kwaliteiten van den mees ter. Als een machtig repoussoir springt het rondeel naar voren, waarachter het torentje in juister verhouding is aangegeven dan op de teekening van Bol. Duidelijk ziet men ook het losse poortje vóór den toren; de muur aan de oostzijde van het Hof schijnt reeds afgebroken te zijn. Den achtergrond van het paneel heeft de schilder aan gepast bij het landelijk karakter van de voorstelling; men herkent de Gevangenpoort met haar typischen uitbouw, doch de steenen beschoeiing naar den kant van het Bui tenhof is vervangen door een zacht glooienden oever met boomen en eenige op boerderijen gelijkende huisjes. Omstreeks het jaar 1600, wanneer de oorlog tegen Spanje niet meer alle energie in beslag neemt en geen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 23