MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 223 mijner lessen in het onderhoud Thom, van der Burg, die zich steeds betoond heeft, zal u wel met raad en teneinde een goede schikking met treffen. Ik moet nu naar mevrouw Sloet en twee uur weer terug. Blijf rustigjes thuis en voor niemand open; tot straks!” Toen ik bij van Pallandt x), vaak blijken van hun belangstelling. Mijn lessen namen weldra zóó in aantal toe, dat ik iederen dag van acht tot vier uur en soms ook van vijf tot tien uur ’s avonds bezet was. Henri’s zaken gingen echter meer en meer achteruit. Op zekeren morgen, toen ik mij gereedmaakte, om me vrouw Sloet 2) en haar beide dochters les te gaan geven, vertelde Henri mij, dat hij zich genoodzaakt zag, zijn zaak op te heffen. Hij was radeloos en sprak er over, dat hij wilde vluchten. Ik ontstelde hevig, maar wist mij te beheerschen. „Beste man!” sprak ik, „door den drang der omstandigheden hebt ge toch niet iets gedaan, dat u noodzaakt te vluchten? Spreek ronduit en vertrouw mij openhartig alles toe. Welk lot u ook treffen moge, ik zal u nooit verlaten en steeds alle smarten en allen tegen spoed met u deelen.” Hij verzekerde mij plechtig, dat geen blaam hem trof en dat zijn ongeluk veroorzaakt werd door de vele slagen, die hem hadden getroffen. „Beste Henri,” troostte ik hem, „het beste is, dat wij de schuldeischers bij elkander roepen en hun alles uitkeeren, wat wij bezitten. Ik zal voortaan door de opbrengst van ons gezin voorzien, een edel vriend daad terzijde staan, uw crediteuren te ben over doe maar mevrouw w. s. Mr. F. W. F. Th, baron van Pallandt, 17721853, minister van eeredienst 1817 1840, weduwnaar sinds 1836. 2) w. s. Carolina M. barones Sloet van Toutenburg, geb. Groe- ninx van Zoelen, 18021860, 2e echtgenoote van den opperhout vester W. J. Ph. baron Sloet van Toutenburg, uit welk huwelijk 3 dochters, resp. geboren in 1823, 1827 en 1834 en 2 zoons in 1825 en 1832.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 241