EENIGE HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER NEGENTIENDE EEUW De boekhandel van den Haag kan niet bogen op een liefdevolle behandeling van zijn geschiedenis zooals dien van Amsterdam ten deel is gevallen, en toch mag hij daarop evenzeer aanspraak maken. Wanneer ik hier op dat te wenschen werk ten opzichte van een klein onderdeel vooruitloop, heeft dit een bizondere reden. Sedert jaren trok het mijn aandacht, welk een over- groote hoeveelheid Haagsche muziekdrukken in families en op de wekelijksche markt rondslingeren, en mijn oog zag daarin de verstrooide bladeren van een boom, die, in den Haag geworteld, eens zijn takken over het heele land uitgebreid heeft. Daar echter niemand eenige belang stelling ervoor toonde, werd mij eveneens duidelijk dat deze bladen in afzienbaren tijd onherroepelijk een prooi der winden zouden worden. Men zegge niet, dat daarmede niets verloren zou zijn, dat deze stapels nadrukken en minderwaardige origineelen gerust mogen te niet gaan. Ook afgezien van hun belang voor de geschiedenis van de Haagsche drukpers, dient de historicus toch anders te oordeelen. De enkelingen van een historische groep zullen elk afzonderlijk vaak esthetisch waardeloos zijn, toch vormen zij, en niet de geniale protuberanties, het lichaam, het milieu, waaruit zich het uitnemende verheft. DOOR Dr. E. F. KOSSMANN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 245