DE FIRMA F. J. WEYGAND 1805—1839 De stichter der firma was Frangois Joseph Weygand, die den 17 October 1771 uit Roomsch-Katholieke ouders, Francois Antoine Weygand en Anastasia Metzing, te Rheinau in den Elzas was geboren, alwaar de familie nog bestaat l). Van zijn jeugd en leertijd is ons niets bekend, maar volgens zijn eigen opgave moet hij van beroep plaatsnijder geweest zijn. In Maart 1804, dus als man van 32 jaren, kwam hij in den Haag en trouwde kort daarna, 20 Januari 1805, met Maria Hendrika Lafebre, die eveneens Roomsch en vijf jaar ouder was dan hij 2). Uit dit late huwelijk ontsproot slechts één kind, Frantjois Joseph Weygand, geboren alhier 3 November 1806. Tegelijk met zijn huwelijk, dat hem wellicht aan eenig kapitaal hielp, richtte Weygand 1 Februari 1805 een t De datum zie Registre civique van 1811 La Haye nr. 7450 (Rijksarchief), de ouders zie Overlijdensacte (Oud-archief te Amsterdam), de geboorteplaats zie Acte van admissie 21 Maart 1804 (Gemeente archief) e.a.over de familie gaf de Mairie de Rhinou welwillend inlichting. 2) In haar Overlijdensacte (Burgerl. stand ’s-Gravenhage) worden als haar ouders opgegevenNicolas Lafebre en Elisabeth Malsem, die onvindbaar zijn. Maar aangezien Elisabeth Muller uit Bonn, die in 1769 (eenige jaren na Maria’s geboorte) als jonge dochter met Gerrit de Meyer trouwde, Maria H. Lafebre in haar testament haar eenig in leven gebleven kind en dochter noemt (Not. C. L. v. Ochtervelt 15 April 1826), en ook met haar woonde en bij haar stierf, is er goede grond voor het vermoeden, dat Elisabeth Malsem een voor die gelegen heid gekozen pseudoniem voor Elisabeth Muller was. Zij moet 1766/67 in den Haag geboren zijn, maar haar doopakte was niet te vinden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 248