eigen zaak op x). Waar deze gevestigd was, in zijn eerste woning, in het Wijd Achterom, of elders, en waaruit ze bestond, is niet bekend. Mogelijk zag hij al dadelijk in den Haag een goede kans voor een nieuwen muziekhandel. Immers de oude zaak van B. Hummel, sedert diens dood (1797) onder beheer der weduwe, zal licht niet meer haar ouden glans hebben gehad, en be halve deze wordt in een Lijst der Neringdoenden van ’s Gravenhage van omstr. 1800 (Gem. archief) alleen nog J. L. Spangenberg als muziekhandelaar genoemd. Mogelijk echter was C. A. Lotter toen ook al begonnen 2). Uit het donker van deze eerste proefjaren trad Weygand in het volle licht der openbaarheid op 5 October 1808, toen hij zich in de ’s Gravenhaagsche Courant aan het publiek voorstelde: HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 231 Au Parnasse, Grand Magasin de Musique, Vocale et Instrumen tale, a la Haye, Rue Korte Poten No. “106 Chez F. Weygand. De eenige gegevens voor dezen datum zijn het feit, dat de firma op 1 Febr. 1855 haar vijftigjarig jubileum vierde, en dat op de lijst van Weygands portret een guirlande in gips is aangebracht met het opschrift: ,,'sHage. De Stichter. 1 Februari 1805”. 5) Over de twee firma's Hummel zie Enschedé, Tijdschr. N.Ndl. Muziekgesch. VIII 262. Misschien bleef de muziekwinkel in de Spui straat 373 ook na den dood der wed. Hummel (1810) bestaan, ten minste vinden we hier in 1820 den muziekwinkel van Mart. de Lyon gevestigd. Joh' Lodeivijk Spangenberg, muziekverkooper en muziek meester te ’s-Gravenhage, maar niet uitgever, geb. 15 Febr. 1776, gest. 5 Febr. 1848. Christian G. Antoine Lotter, graveur en plaat drukker, geb. 25 Sept. 1786, gest. 10 Sept. 1838, gaf ook muziek uit. 3) In dit huis had sedert Mei 1803 J. C. Smit gewoond, die toen „het van ouds bekende Logement „het Zwijnshoofd" in de Heeren- straat" hierheen verplaatste (H. Courant 25 April 1803). Weygand betrok het vermoedelijk in Mei 1808 en had hier zijn woning en winkel tot Mei 1812 (laatste adresopgave 4 Juni 1811 Not. J. de Bas). Het huis stond naast nr. 405 „Het Parlement van Engeland" en weinige huizen ver van nr. 400, waar in 1814 „Het Wapen van Engeland" gevestigd werd (H. Cour. 5 Jan. 1814).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 249