HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 233 nadrukken Bertini. De naam van Cornells van Cuylenburgh op een Haagscben druk van 1809 behoeft niet te bevreemden, want hij was veel vroeger in den Haag komen wonen dan de lexica opgevenin de Haagsche Courant van 7 Dec. 1807 berichtten hij en zijn vrouw den dood van hun zoon Adriaanin 1811 komt hij voor in het Registre civique. La Haye nr. 4902, en was hij rijk vertegenwoordigd op de tentoonstel ling te ’s-Gravenhage (Almanak v h. Depart. Monden v. d. Maas 1813). 2) Het huis Hofspui Q 115 werd na den dood van den bezitter I- J- Engersch, 15 Maart 1811, en na de openbare verkooping van den inboedel op 27/28 April 1812, tegen 1 Mei 1812 geevacueerd en toen door Weygand als huurder betrokken (zie Not. J. dc Bas nr. 149, 153, het Verpondingsboek en Dagblad 14 Sept. 1812). Hier beleefde de firma haar eersten bloeitijd van 1812 tot 1822, en na Weygands terugkeer uit Amsterdam in 1828 vermoedelijk tot de ver huizing van 1835. muziek en schilderkunst, op het band staat: „Au Par- nasse. Grand Magasin de Musique et d’Estampes chez F. Weygand a la Haye”. C. v. Cuylenburgh del. Lotter sc. Weygand schijnt overigens dit vignet niet veel of niet lang gebruikt te hebben. In onze verzameling vinden wij het alleen op fondsnr. 4, maar niet op nr. 20 en 24. Later, van omstr. 1827 af, gebruikte hij een een voudig monogram van de dooreengestrengelde letters FJW. Ook overigens zijn deze drukken een vreugde voor het oog, keurige tingravure op goed papier. Minder goeds valt van den inhoud te zeggen, het zijn origineele uitgaven van musici als A. Leeflang, F. Brunst W. Brun, H. Karr, T. Tours en nadrukken van be kende componisten als Dussek en Bertini. Nauwelijks waren de Nederlanden bevrijd van de Fransche overheersching en de boekhandel van zijn banden ontslagen, of Weygand nam een hoogere vlucht. In de Haagsche Courant van 22 April 1814 lezen wij: In den Berg Parnassus, Groot Muziek, Muziek-Instrumenten, Landkaarten en Prenten-Magazijn, op het Spuy no. 115 2) aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 252