Hij werd in dien zomer niet moede het publiek op zijn schatten te wijzen en hij gaf zelfs, om daaraan nog meer klem bij te zetten, gedurende de kermis 20 °/0 korting op alle aangekondigde waren, zegt het voort" (zie H. Courant 4. 11.25 Mei, 8. 12. 17 Augustus). Zou deze reis naar Engeland, waar de Prins zoo- even van daan kwam, in eenig verband staan met de onderscheiding, die Weygand juist nu van de zijde van het Hof ten deel viel? Tusschen Mei en Augustus 1814 moet het gebeurd zijn1); in een advertentie van 8 Aug. noemt hij zich voor het eerst „koopman van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje- Nassau, Souvereine Vorst der Vereenigde Nederlanden", een titel die na de troonsbestijging van Willem I dien overeenkomstig gewijzigd werd. Wij kennen den samen- 234 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW r Het register over deze verleeningen op het Kon. Paleis gaat niet verder terug dan 1859, het jaar van de troonsbestijging van Willem III. de Kapelsbrug in 's Gravenhage. F. J. Weygand heeft de eer alle Heeren en Dames, Liefhebbers van Muziek en Teekenkunde te berigten, dat hij door de gelukkige omwenteling zich naar Engeland begeven heeft, van waar hij alles, wat de nieuwste Muziek, Muziek-Instrumenten en Prenten betreft, heeft medegebragt, als opregte Kabinets Pianofortes en andere, van welke diergelijken nog geen hier te landen van toon, netheid en soliditeit bekend zijn, zij zijn vervaardigt te Londen door den beroemde Muzio Clementi. Verders Patent Harpes door den zoo beroemde Erard en andere Meesters te Londengemelde Harpes zijn zoo volmaakt als de Piano's, men kan in alle mogelijke kruis en Bmol toonen enz. spelen, ook nog niet hier te lande bekendook heeft boven gemelde overgebragt meer dan 30.000 stuks diverse Muziek van de beroemste Meesters en Magazijnen in Engeland bekend, dier gelijken alle mogelijke Blaas- en andere Instrumenten, als Patent- Fluiten in alle Toonen, door Potter, Patent-Clarinets in B. C. Emol en F Bassoons, Serpents, Tambourins, Guitares en Pijpen voor Militaires enz. Verders van de nieuwste uitgekomene Prenten, Caricatures, beste Verwen voor Miniatuur enz. te schilderen enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 253