een dgl.; 1812/19 Deze zaal diende onder verschillende namen gedurende twintigtal jaren voor redoutes, bals, verkoopingen en was J. W. Lies, daarna J. L. Switzar de eigenaar. vooral beheerscht door de Fransche romance en door de dansmuziek, waar de wals hoogtij vierde. Dit klein goed verscheen bij voorkeur in reeksen, in het buiten land evenals ten onzent. Reeds op het eind der 18e eeuw had B. Hummel Fransche romances als „Journal de la Haye", W. C. Nolting als „Journal d’ Amster dam'" uitgegeven; hen volgde nu Weygand met eenige series, die wel onze aandacht waard zijn: Journal d'A pol Ion [et des Muses des Provinces unies] ou Nouveau Journal de Chant avec accompagnement de piano ou harpe. De eerste nummers uit het jaar 1809, andere van 1826; als geheel nog niet te overzien. (Bibl. Amsterdam. Scheurleer, Gemeente-archief Journal des Muses des P a y s B a s [acc. piano ou harpe]. opgericht 1814, in verband met de vaderlandsche opleving. In een uitvoerig prospectus ('s-Gr. Courant 14 Oct. v.v.) noodigde de menschkundige uitgever het publiek uit tot algemeene samen werking met deze onderneming om daarin aan de gemeenschap te geven wat dagelijks aan romances in beperkten kring ontstond. De „directeur" zou ook de dichters aan componisten, de com ponisten aan dichters helpen. De naam van dien „directeur" werd niet bekend gemaakt, alleen zijn adres, Korte Houtstraat 104en daar dit een bekend feestlokaal was kunnen ook wij hem niet achterhalen. Tot 1819 verschenen 31 nummers, eenige hiervan toonen een mooi vignet op den titel, een harpspelende muze in wolken. Slechts weinige nummers zijn bekend (Bibl. Amsterdam, Scheurleer). Journal des T roubad o urs ou Nouveau Journal de Chant, des Romances et d’Airs d'Opera, avec accompagnement de Guitare ou Lyre a six cordes omstreeks 1820 begonnen en ten minste tot 1826 (nr. 48) voortgezet. Van nr. 15 bezit de Bibl. Scheurleer een exemplaar met titel, het Gem.-archief een zonder titel, zooals heel gewoon is bij al deze bladen. Overigens alleen door de lijst der inzendingen aan de K. Bibl. bekend. HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 237

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 256