DE FIRMA WEYGAND EN BEUSTER 1839-1858 Amsterdam, Rotterdam, als Dony, van Lier, Theune, Guido, Paling enz. Zoo komt het einde Weygand stierf, maar aan zijn levenswerk, de firma, had hij zulk een stuwkracht medegedeeld, dat zij onder zijn zoon tot nieuwen bloei kwam om nog meer dan een halve eeuw voort te bestaan. Wat wij over de jeugd van F. J. Weygand, den zoon, weten, is in het voorgaande reeds ter sprake gekomen zijn geboorte (1806), zijn verblijf in Keulen (omstr. 1823), dat wij vermoedelijk als zijn leertijd hebben te beschou wen; vervolgens dat hij Dony als Haagsch depothouder der firma opvolgde en bij zijn moeder woonde (1825), dat er slechts een oogenblik kans was op een samen werking „Weygand en Zoon”, dat hij sedert 1833 zelfstandig optrad als uitgever „F. Weygand fils” of „jr.” en dat hij na het tweede vertrek van zijn vader 1835 (wederom in de Korte Poten K 379) zich op 242 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW Heden morgen, ten 9 ure, overleed te Amsterdam na een lang durig en smartelijk lijden, in den ouderdom van 65 jaren, mijn echtgenoot, F. J. Weygand, in leven Muzijk-, Kunst- en Geogr. Kaarthandelaar van Z. M. den Koning. ’s Gravenhage 29 Mei 1837. M H. Lefevre Wed. F J. Weygand. De affaire, zoo wel alhier als te Amsterdam zal, onder toezigt van mijnen zoon, provisioneel op denzelfden voet voortgezet worden (Dagblad 2 Juni).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 262