zes maanden later, kocht Weygand samen met J. H. van Lier de zaak in haar geheel wederom van Beuster terug en associeerde zich met genoemden J. H. van Lier J). Beuster echter verliet terzelfdertijd stad en land en trok met zijn vrouw naar Mainz, waar hij 10 September 1849 gestorven is2). Wij zouden radeloos staan tegen over deze warreling van gebeurtenissen, als zij niet van een zoo bizonder belang waren geweest voor Catharina von Ulft, dat deze ze tot den eindpaal van haar memoires koos. Zij dan vertelt: Joh. Henricus van Lier, geb. te Amsterdam 20 Maart 1806, Roomsch-Katholiek, sedert 1832 getrouwd met de meergenoemde Catharina von Ulft, was tot den dood van zijn vader 3) associé in den papierhandel „M. van HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 245 Register Vennootschappen, Arrond.rechtb. alhier en Dagblad 1 Mei 1844; de acte Not. Leesberg 23 April 1844 is nog niet openbaar. 2) In het Dagblad 5 April 1844 biedt Beuster „wegens vertrek''zijn pianoforte te koop aan Overigens volgens een brief der weduwe, liggende bij de acte Not. Schiefbaan 24 April 1841, en het Sterbe- register in het Gemeente-archief van Mainz. 3) Matthijs van Lier, geb. Amsterdam 1770, gest. ’s Gravenhage 28 Dec. 1838, vermoedelijk dezelfde, die in 1824 als geassocieerd met J. Krantz genoemd wordt ('sGr. Courant 12 Jan.). Eens op een ochtendontmoet ik Weygand Hij vertelt mij, dat hij zijn Muzijkaffaire weggedaan had en nu niets deed, ik zeide hem, dat dit nietsdoen voor een man in de kracht van zijn leven hoogst nadeelig was, dat daar een leven alleen gericht voor Koffijhuis bezoeken uit voortkwam I Ik zeide hemKom, word compagnon van HenriAan Henri zeide ik niets, dat ik dit aan Weygand gezegd had. Eenige dagen later kom ik t’huis en vind bij Henri Weygand. Henri zegt mij, dat Weygand zijne gequitteerde affaire weder terugnam omdat Beuster, om zijner gezondheid wille, naar Duitschland terugging. Hij vroeg aan Henri, of deze in zijne affaire deelgenoot worden wilde. Maar hiertoe was een som van ongeveer 8,000 a 10,000 noodig [die zij dan bij elkaar brengt].

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 266