Lier en Zoon” 1), daarna de eenige leider van deze zaak. Hij stond blijkbaar voor het bankroet, toen hem door de energie van zijn vrouw deze nieuwe mogelijk heid van bestaan geopend werd. Al dadelijk verplaatste hij zijn papiermagazijn naar de Nieuwstraat, en met het magazijn betrok ook de familie, hij met vrouw en drie kinderen, het huis, dat zooeven door het echtpaar Beuster ontruimd was 2). Tien jaren werkten nu de twee mannen samen in een stille vennootschap, onder de oude naam „Weygand en Beuster,” een tijd, die ook de uitgeverij ten goede kwam. Reeds na een jaar merkte „Caecilia” op, dat de firma zich klaarblijkelijk beijverde veel uit te geven, „haar pers mogt dan ook wel eens van uit haren langen slaap ontwaken,” er was wel allerlei alleen uit het oog punt der handelsspeculatie te verdedigen „doch ook vele nuttige, vele goede en ook soms oorspronkelijke werken versieren hun catalogus, en bewijzen zoo wel voor hunnen smaak als voor hunne nationaliteit" (1 Febr. 1845). Dit laatste doelt vooral op de uitgaven van Verhuist en Richard Hol, die in dezen tijd vielen. In Mei 1854 verklaarden Weygand en van Lier hun vennootschap voor ontbonden, de familie van Lier verliet de stad 3), en Weygand stond wederom alleen voor zijn taak. Dubbel alleen, want de trouwste be geleidster van heel zijn leven, zijn moeder, was intusschen 246 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW Zie zijn testament Not. J. Leesberg 12 Febr. 1833. Dagblad 6 Mei en Bevolkingsregister 1845 W 169; 1850 woonde de familie van Lier al weer elders, op de Prinsegracht, en een familie met verlof uit Indië bij de Weygands. 3) Dagblad 5 Mei en Bevolkingsregister 1849/59 V 72, waar Roozen- daal als nieuwe woonplaats opgegeven wordt Van Lier stierf echter te Haarlem 3 Mei 1880, zijn vrouw te 's Gravenhage 10 Jan. 1888.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 267