gestorven J). Had hij zich reeds op den leeftijd van 38 jaren uit het werkzame leven willen terugtrekken, dat verlangen zal, nu hij 49 jaren telde, zeker niet minder geworden zijn. Toch heeft hij nog vier en een half jaar stand gehouden. En wanneer wij het rijke werk van dezen laatsten tijd gade slaan, waar hij de eenige leider der zaak was, dan moeten wij tot de overtuiging komen, dat ook in de tijden zijner vennootschappen, Weygand niet enkel de winkelier maar ook de geestelijke leider van de zoo geziene firma zal zijn geweest. In welk aanzien deze stond kwam juist in die jaren bij haar vijftigjarig jubileum tot uiting. Toen schreef „Caecilia” (15 Febr. 1855): Wil men zich een beeld vormen van hetgeen door de firma Weygand en Beuster als muziekuitgeverij gedaan is gedurende haar bestaan 18391858, dan dient men wel steeds rekening te houden met de tijdsom standigheden wat het buitenland betreft, met den toen geoorloofden nadruk, zonder welken een Nederlandsch uitgever niet meende zich staande te kunnen houden, en binnen 's lands met den treurigen toestand van de oorspronkelijke productie. Toen met de eerste werken HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 247 Zie zijn hartelijke kennisgevingen in Dagblad 25 en 27 October 1852. Den 1 Februari heeft de Muzijkhandel van den Heer Weygand, thans onder de firma Weygand en Beuster, haar vijftigjarig be staan in Holland gevierd. Deze firma, de oudste en de voor naamste, heeft vooral in de laatste jaren onder directie van den Heer Weygand (de zoon) zeer veel bijgedragen tot ontwikkeling en verfraaijing der Muzikale pers. Deze handel bezit niet alleen in de grootste uitgebreidheid al hetgeen het buitenland klassieks en nieuws oplevert, maar ook van de meeste onzer voornaamste componisten van vroeger en later tijd vindt men vele werken in dit fonds opgenomen. De soliditeit is algemeen bekend enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 268