252 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW Zijn vader Klaas Muzerie (1808—1879) was bode, zijn moeder heette Catharina Peters (18081878). Lucretia vanderHilst was 10 Jan. 1853 alhier geboren; het huwelijk had plaats 19 April 1876. Aan den Muziekhandelaar J. F. A. Muzerie, firma F. J. Weygand Co. werd 20 October 1875 het recht verleend het koninklijke wapen te voeren. De overdracht moet dus kort te voren plaats hebben gehad. Johannes Fre- derik Alexander Muzerie, geboren 9 Nov. 1841 alhier, Ned. hervormd moet naar mij ver- Alles tezamen heeft Lefèbre zeker het aanzien van het huis Weygand op peil gehouden, zoo niet verhoogd. Allerlei bizonderheden komen nog bij het reeds ge noemde: in 1864 schreef hij als firma een prijsvraag uit voor nieuwe Psalmmelodieën, waarbij de voor naamste musici als prijsrechters optraden; in het vol gende jaar opende hij gedurende het seizoen een succursale in Scheveningen, met een Salon de musique en Matinees musicales en zoo meer. Dat alles mag wel mede tellen, als men door de ouderen onder ons, die hem nog gekend hebben, hoort vertellen van ’s mans zwakheden, van zijn zwaarwichtigheid, zijn wetenschappelijke pretensies. De geluidsleer was zijn hartstocht, en zijn acoustische ver zameling „Chladni” ging hem boven alles, ook boven de zaken. Hij mocht de belangstelling van Prins Willem er voor winnen, zoodat Chladni tot „Museum Prins Willem" herschapen en hij met het bestuur belast werd. Dit zal vermoedelijk de aanleiding geweest zijn, dat hij in 1875 den handel vaarwel zegde, en „Weygand en Comp.” opnieuw in andere handen overging. Chladni echter verloor zijn hoogen begunstiger reeds 1879 door den dood en werd na lang kwijnen in 1889 verkocht. Zes jaren daarna, 23 Jan. 1895 stierf ook Lefèbre.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 274