HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 253 Vriendelijke mededeeling van den heer G. H. van Eek. teld is onder Lefèbre eerste bediende in de zaak geweest zijn, en nu, door zijn aanstaand huwelijk met Lucretia van der Hilst, het voor den aankoop noodige kapitaal tot zijn beschikking hebben gekregen. Hij schijnt ook als principaal enkel winkelier te zijn ge bleven, geenszins een man, waarvan scheppende kracht uitging. Dienovereenkomstig maakt de periode van zijn beheer den indruk van een innerlijk verval. Naast vele herdrukken uit het oude fonds staan slechts een hon derdtal onbelangrijke nieuwe uitgaven. De rest is zwijgen. Hij stierf 27 Jan. 1892, nog eenige jaren bleef zijn we duwe aan het hoofd der zaak staan, dan begint de ont binding. In 1894 verhuisde de steendrukkerij naar de Herderslaan .81, en in 1895 verliet ook de muziekwinkel het huis Nieuwstraat 29, waar hij gedurende zesenvijftig jaren gevestigd was geweest. Het trotsche bord met het koninklijke wapen prijkte (na een kort tusschenstation op het Spui 27) van 1896 af nog eenige jaren in de Zoutmanstraat 5 en verdween dan voor goed. In dat jaar ging nl. het fonds van Weygand Co. door aankoop over aan den toen opbloeienden muziek handel van G. H. van Eek in de Vlamingstraat en vloeide aldus samen met het fonds der firma Boshart en Osthoff, waarin wederom het fonds der Amsterdam- sche firma’s Theune Co. en Brix van Walburg op genomen was De droeve uitverkoop van Wey gand Co., dien de nieuwe bezitter in de Zoutman straat deed houden, zal nog menig Hagenaar voor den geest staan als een weemoedig beeld van vervallen grootheid. Maar o Freunde, nicht diese Töne! F. J. Weygand vader en zoon zijn ook dat te boven ge komen, en evenals de Rijn zijn naam houdt, al stroomt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 275