FRANQOIS LOUIS DONY Een telg en een opzettelijk navolger van F. J. Weygand was F. L. Dony, geb. te ’s-Gravenhage 26 April 1797, Nederl. hervormd Veertien jaren oud, kwam hij in 1811, als leerjongen in de zaak van Weygand en bracht het, toen deze naar Amsterdam ging (1822), tot depothouder van het Haagsche magazijn, echter zonder eenige aanspraak op zelfstandigheid 2). Nu begon het welbekende proces van emancipatie, dat steeds door de oudere partij als unfair, door de jongere als noodzakelijk beschouwd en zelfs door den onpartijdigen derde naar mate van zijn oogpunt verschillend gevoeld wordt. Na drie jaren brak het los. We vinden de volgende mededeeling in de’s~Gravenhaagsche Courant van 1 en 3 Juni 1825: De familie komt in den Haag reeds twee generaties vroeger voor in 1757 trouwde Joseph Dony van Grez onder Mechelen, woonachtig alhier, met Joh. Cath. Maria Kramer uit Dusseldorp; en in 1784 trouwde de vader van onzen Dony, Francois Salomon Dony, geb. 15 Febr. 1759 in canton Bern, woonachtig alhier, met Maria Gyzing (17561841). Deze was, toen hij trouwde, soldaat, in 1811 „instructeur", en bij zijn dood (22 Maart 1819) Fransch kostschoolhouder „van een bekend ijverig karakter”. De Luiksche J. J. D. Dony, de uitvinder van het industrieele zink, kan niet tot de naaste familie behoord hebben, daar hij met Dony’s vader slechts negen dagen in leeftijd verschilt. 2) Kenmerkend voor zijn ondergeschikte positie is, dat Weygand in zijn aankondiging hem niet eens het praedicaat „heer” toekent, en evenzeer dat het Bevolkingsregister hem niet „Muzijkhandelaar” noemt, maar zijn naam kortweg voegt achter het woord „Muzijkhandel". De ondergeteekende heeft de eer het kunstminnend publiek bekend te maken, dat hij de [de is in den tweeden afdruk met een uitdrukkelijke verklaring veranderd in gelijke affaire van den]

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 278