HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 257 Als men let op de geniepige dubbelzinnigheden in dit stuk, op de afgedwongen veranderingen in den tweeden druk, op de gewrongen aanbeveling door den benadeelde; en als men dan in de volgende jaargangen der Haagsche Courant een algeheel zwijgen van Weygand waarneemt, terwijl Dony zijn Muziekhandel en Plaatdrukkerij voort durend in herinnering brengt en zelfs met een landkaarten handel pronkt, dan krijgt men den indruk, dat hier iets niet in orde was, dat iets Weygand den mond snoerde. Had hij Dony beloften gedaan, die hij niet wilde of niet kon houden? Was de zoon er tusschen gekomen? Hoe dan ook, Dony schijnt werkelijk een tijd lang de moeder- zaak te hebben overvleugeld. Hij vergrootte zijn assorti ment door de fondsen van Schott, Messemaeckers en andere buitenlandsche uitgevers in depot te nemen, en schiep een eigen snel groeiend fonds door origineele uit gaven en nadrukken. In Mei 1828 trouwde hij met Elisa Beauclair uit Parijs (1807 1864), die hem reeds binnen een maand het eerste kind schonk. De zaak, eerst in de Veenestraat S 174 gevestigd, verhuisde nu (1829) onder dennaam van ,,Dony en Comp.”, naar de Spuistraat S 37. Waaruit de meerhoofdighied bestond is mij niet bekend; 17 Muzijk- en Landkaartenhandel, waarin hij gedurende elf jaren bij den heer F. J. Weygand, te Amsterdam woonachtig, is werkzaam geweest, en welke hij daarna drie jaren, ter name van zijn Ed. geheel alhier ter stede heeft waargenomen, sedert 1° Mei dezes op zijnen naam en voor zijne rekening heeft aangevangen enz. F. L. Dony. [daaronderTen gevolge van bovenstaande adver tentie verklaart de ondergeteekende gaarne, dat het volkomen met zijn voorkennis en genoegen is, hetgene in dezelve vervat staat, daar hij den daarin zich aanbevelende persoon, den heer F. L. Dony, gedurende veertien jaren, dat hij hem in zijn Muzijk- en Landkaarten Magazijn geplaatst zag, voor een werkzaam en voor dien handel zeer geschikt persoon, van onbesproken gedrag heeft leeren kennen, ten gevolge waarvan hij zijn volle ver trouwen heeft verdiend enz. F. J. Weygand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 279