cn buitenlandsche uitgevers als Cotta zagen zich genood zaakt voor het debiet in Holland een bijzonder rabat toe te staan (Dagblad 18 Juni 1841). Dat alles zou nu overtroffen worden door een procédé, dat toen in Neder land nog niet bekend was (z. Caecilia 15 Oct. 1849). De financieele steun voor deze veelbelovende plannen vond Desfossez bij een Haagsche dame, Louise Helmeke, de echtgenoote van den gepensioneerden ritmeester Johannes Revius Het moet in het najaar van 1849 ge weest zijn, dat tusschen Louise Helmeke en A. Desfossez werd aangegaan „een vennootschap tot het uitgeven van muziekwerken, en zulke onder de firma van Desfossez en Comp., gevestigd te 's Hage, voor 25 jaren” 2). En in Augustus verschenen de eerste nummers van de nieuwe onderneming, die onder den titel van „Correspondance musicale” een zoo belangrijke rol in het muziekleven van Nederland zou spelen. Een eerste aankondiging bracht het Dagblad van 3 Augustus 1849: Dat was geen kleinigheid. Even groot als de vreugde HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 265 Nieuwe Goedkoops Muzijk. Deze uitgave voorziet in een lang gevoelde behoefte, zij vermindert den prijs der Muzijk meer dan tienvoudig de geheele partitien voor zang en piano van de opera’s, waarvoor men twintig gulden te Parijs betaalt, zijn thans voor ƒ3,85 verkrijgbaar; de losse stukken van af 4,50 te Parijs, worden nu uitgegeven voor 25 ets. Andere fouten dan die ook in de oorspronkelijke uitgaven zijn, kunnen in dezen overdruk niet voorkomen. - In zes afdeelingen gesplitst, biedt deze uit gave ruime keuze van Muzijk aan voor liefhebbers, onderwijzers en leerlingen, zoo wel voor Zang als Instrumenten, enz. J) „Majoor” Revius (1795—1871), administrateur van de kleeding en wapening bij het regiment Grenadiers, getrouwd met Louise J. P. Helmeke (1802 1867), was 1831/2 uit Deventer in den Haag ge komen. Van hun vier kinderen was het derde de musicus Louis Frangois, de medewerker en opvolger van Desfossez. 2) In een onderhandsche acte, de inschrijving in het register der Arrondissements-rechtbank had eerst 4 Januari 1850 plaats.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 287