reeks orkestwerken van en vijf deelen orgelcom- er nog bij, dat zeer vele deze nummers een heel aantal edities, sommige tot onder de koopers was de schrik bij de verkoopers: Caecilia bracht een hoofdartikel onder het opschrift „Welke gevolgen zijn er van de verkrijgbaar gestelde goedkoope uitgave van muziek a 1 en P/a ets. de blad zijde te verwachten”, waarin de redactie trachtte het voordeel van het publiek onpartijdig af te wegen tegen de schade, die de uitgevers, de componisten en de muziekonderwijzers daardoor leden. Dat de sympathie van Dr. Kist echter niet aan de zijde van de Correspon- dance Musicale en haar redacteurs was, blijkt uit heel het betoog, en deze verhouding is in ’t vervolg nog ver scherpt, zoodat men den indruk krijgt van bepaalde minachting. Maar één lof heeft hij hun niet onthouden: de bruikbaarheid van het nieuwe procédé. Werd dadelijk in het begin vastgesteld dat deze kalkeer-litho's beter waren dan menige Nederlandsche steendruk, later, toen er nog nieuwe verbeteringen waren aangebracht, kreeg een nummer zelfs het attest, dat het bijna met plaatdruk kon wedijveren. Ondertusschen werd er met verbazingwekkenden voortgang gewerkt en uitgegeven. Eind 1851 waren reeds 700 nummers verschenen, 1852 omstr. 1100, 1854 o. 1700, 1855 o. 2000, 1856 o. 2300, 1857 o. 2500, 1858 o. 2700 enz., 1870 boven de 4000, 1871 tegen 4500, ten slotte naderde men de 5000 En dat waren lang niet alle drukwerken van weinige bladzijden, reeds in 1852 bevonden zich daaronder acht volledige piano- partituren van opera’s, een Beethoven in pianobewerking posities van Bach. Ook komt van 266 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 1) Dit overzicht berust op een vergelijking van de advertenties in het Dagblad, Caecilia e.a. met de nummers in onze verzameling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 288