HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 267 boven de tien, hebben beleefd. Van Uncle Toms Galop werden in de drie maanden tot Juni 1853 drieduizend, tot Augustus 1855 zevenduizend exemplaren gedrukt en verkocht. Er verschenen geregeld 30 a 40 nummers in de maand, de herdrukken niet meegerekend; hierover berichtten maandlijsten, die gratis uitgereikt werden, terwijl een catalogus van de heele bibliotheek steeds goedkoop verkrijgbaar was. Als een van deze catalogi teruggevonden werd, zouden we den heelen inhoud van de Muzikale Correspondentie overzien, die we nu met moeite bijeenbrengen. Echter kunnen we toch nu reeds een idee ervan krijgen, een idee dat men zich trouwens gegeven de omstandigheden zelf kan vormen. Al hetgeen kans gaf, bij het onderwijs of voor uitspanning, in 't openbaar of binnen den familiekring, verkoopbaar te zijnal hetgeen het buitenland voortbracht aan opera’s, liederen, dansen, voor zang of piano, viool, orgel, dat alles stond ter beschikking en kwam op het program. Het is niet doenlijk in dit korte overzicht met namen te beginnen, de eene zou den anderen uitlokken, een geheel hoofdstuk van de muziekgeschiedenis zou zich voor onze oogen ontplooien. Alleen moge er met een enkel woord op gewezen worden, dat de verhouding van nadruk tot den oorspronkelijken druk in dien tijd zeer verschillend wasnaast het eenvoudige ongevraagd overnemen stond ook de overeenkomst tusschen een uitgever en den Nederlandschen nadrukker. Slechts één voorbeeldHet Volksliederenalbum van Krug was Braunschweig bei C. Weinholtz” verschenen nu zijn er exemplaren van den oorspronkelijken druk met het oorspronkelijke fondsnummer, waar alleen het adres weg gekrast en door „La Haye, Correspondance Musicale’’ is vervangen; eerst de „Tweede druk” is gekalkeerd en met de nummering der Correspondance voorzien

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 289