HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 16 de kaartjes is naar mijn mee- De chronologische volgorde van De Heeren van de Rekening gingen ondertusschen aan het plannen maken om den Stadhouderstuin zoo voordeelig mogelijk te verkoopen. De geschiedenis der toen gehouden besprekingen kan men goed volgen op een elftal teekeningen, vervaardigd door den gezworen landmeter Mr. Floris Jacobs (Vernuft), die thans onder de nummers 33053309 in het Algemeen Rijksarchief bewaard worden. De Rekenkamer had reeds in 1631 als bijlage bij haar aanvrage om machtiging tot den verkoop een ontwerp van een verdeeling in erven ingediend. In het kaartje no. 3308 e D meen ik dit eerste plan te herkennen. huis vergaderen. Dat deze plek wel een schilder- achtigen aanblik bood, maar weinig in overeen stemming was met de waardigheid van een souverein, zien we o.a. op de bekende teekening in het Prenten kabinet van ons Gemeente-museum, die in het Jaar boekje van 1902 t.o. blz. 35 afgebeeld is. Toch heeft het gevraagde rapport, zoo het al uitgebracht is, voor- loopig geen gevolgen had, waaraan de machtige positie van den stadhouder, die een paleis voor zijn „meesters” wel absoluut overbodig zal geacht hebben, waarschijnlijk niet vreemd is geweest. Doch nauwelijks zijn onze stadhouders ten eersten male voor eenigen tijd van het tooneel onzer geschiedenis ver- verdwenen, en is de machtsweegschaal geheel naar de zijde der Staten overgeslagen, of zij geven, wel voor namelijk op aandrang van De Witt, opdracht een hun passend verblijf te bouwen (1652; de tegenwoordige vergaderzaal der Eerste Kamer) als uiterlijk kenteeken van hun herwonnen macht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 28