DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD DOOR H. CH. G. J. VAN DER MANDERE I Het onbetwistbaar internationaal karakter, dat Den Haag eigen is, dagteekent niet van vandaag of gisteren. Veeleer zou men geneigd zijn te zeggen, dat juist dit internationaal karakter de opkomst van Den Haag heeft bewerkstelligd. Verblijfplaats van de Hollandsche Gra ven, wier aanwezigheid veroorzaakte, dat rondom het aanvankelijk eenvoudig jachthuis midden in het Bosch tal van verblijven der edelen en hun onderhoorigen wer den gebouwd, kreeg het voor vreemden beteekenis nadat de Stadhouders Maurits en Frederik Hendrik de oogen van een groot deel van Europa tot zich trokken. Tal van landen zonden hun krijgslieden hierheen om zich te be kwamen in de krijgskunde; aan de Leidsche hoogeschool studeerden vele aanzienlijke vreemdelingen, die ook ver blijf in Den Haag hielden, en tengevolge van de onrus tige en rumoerige tijden der zeventiende eeuw weken een groot aantal ballingen naar hier uit. In de breede lanen van het Voorhout en van het Haagsche Bosch speelde zich in de eerste helft der zeventiende eeuw een mondain leven van uiterst internationaal karakter af, waarin de Koningin van Bohemen, spottend de Winterkoningin ge- heeten, en Maurits’ zuster, gehuwd met den Koning van Portugal, een voorname plaats innamen. Maria de Me- dicis, die eens moeder en gevangene van een Koning tegelijk was, droeg niet minder tot den luister der toen- 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 295