DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 274 malige hofstad bij. Amsterdam mocht zich dan ook in grootere, vooral economische en daadwerkelijke macht verheugen naar Den Haag gingen die vreemdelingen, die in diplomatieke of adellijke kringen hun betrekkingen hadden. En onder Willem III was het, voor en na den vrede van Rijswijk, al niet anders. Dat heeft ertoe bijge dragen, dat in den loop der achttiende eeuw Den Haag niet slechts mondain centrum bleef, maar zich ook ont popte als middenpunt van belangrijke diplomatieke on- derhandelingen. De geschiedenis van de Republiek der Vereenigde Nederlanden wordt Wellicht nergens in on juister licht gezien dan in ons eigen land, waar men haar eenvoudig beschouwt als een tijdperk van verval, omdat men haar door een inderdaad niet glorieus einde be kroond ziet. Maar het Europa van die dagen hield met de Republiek ter dege rekening, en men mag aannemen, dat de diplomatieke intriges, die zich te ’s-Gravenhage hebben afgespeeld, haar hoogtepunt hebben bereikt in de jaren van den Zevenjarigen oorlog, toen beide partijen om strijd, doch tevergeefs, trachtten de Nederlanden aan haar zijde te krijgen. Mag men Mr. J. Limburg in een voordracht, die hij voor „Die Haghe” hield, gelooven, dan dient daarvoor erkentelijkheid betoond jegens den hertog van Brunswijk-Wolffenbuttel, den man die als Regent over heel wat grooter en beter kwaliteiten beschikte dan wij in onze vaderlandsche geschiedenisboeken hem in den regel zien toegekend. En mogen wij dezen zelfden kundigen gids volgen, dan heeft Nederland na de split sing, die in 1830 tusschen Nederland en België plaats vond, wel veel van zijn internationaal gezag ingeboet, maar niet voldoende om aanstonds alle internationale diplomatieke beteekenis aan Den Haag te ontnemen. Dat is in de tweede helft derzelfde negentiende eeuw anders geworden. De internationale gedachte ontwik-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 296