HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 17 2 ning de volgende3308e, 3307a, b, c, 3306, 3309, 3308d, 3308c, 3305, 3308b, 3308a, al is het natuurlijk niet uitgesloten, dat ver schillende ontwerpen tegelijkertijd zijn vervaardigd. De buitengracht van het kasteel wordt hierop iets breeder gemaakt, terwijl de doodloopende sloot aan den oostkant van den tuin gedempt wordt. Over den tuin zelf projecteert men een tweetal evenwijdige straten, die door bruggen over de gracht aan den zuidkant van den tuin met de (toenmalige) Poten, d. i. den zuidkant van het Plein, verbonden worden. Het terrein wordt in zeventien kavels verdeeld. Op de plannen 3307a, b en c wordt deze zuidelijke sloot bovendien gedempt; een nieuw te graven gracht verbindt de plek, waar de Beek zich van oudsher splitst, rechtstreeks met de afwatering ter plaatse van de Heerenstraat. Het Doelenstraatje, dat aan de zijde van den Vijver iets naar het noorden omboog, wordt thans recht gemaakt en verbreed. Varianten worden gevormd door de wegen eenigszins anders te laten loopen. Een ietwat ander stadium vinden we op het hierbij gereproduceerde plan 3306 (afb. 4), dat wel in hoofd zaak bij no. 3307b aansluit, doch waarbij de oostelijke buitengracht van het kasteel gedempt wordt en ook het Akerland bij de uitgifte betrokken is en in per- ceelen wordt verdeeld. Bij het maken van al deze plannen had men echter buiten den Prins gerekend en Frederik Hendrik, die niet alleen op oorlogvoeren een goeden kijk had, begreep, dat het zonde en jammer zou zijn dit prachtige terrein geheel vol te bouwen. Hoewel de boomen van den tuin reeds in Januari 1632 geveld en verkocht waren protes teerde hij tegen de plannen, die wel zeer lucratief

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 30