DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 279 tember 1893 de gedelegeerden van Duitschland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Por tugal, Oostenrijk-Hongarije, Denemarken, Roemenië en Rusland met die van Nederland in de Trêveszaal te 's-Gravenhage bijeenkwamen, mocht Asser niet ten on rechte zeggen, dat een droom van zijn leven in verwe zenlijking scheen te zullen gaan. Voor een eerste en feitelijk tegenover zichzelve geheel onvoorbereide con ferentie, mocht deze bijeenkomst, waarvan aan prof. Asser met algemeene stemmen het voorzitterschap werd aangeboden, geslaagd heeten; in een achttal zittingen werden omtrent vier verschillende en belangrijke onder werpen, het huwelijks-, het proces- en het erfrecht betreffende, tractaten samengesteld, en in het slotpro tocol van den 25 September 1893 verbonden de gedele geerden zich de daarbij vastgestelde regelen aan de beoordeeling hunner Regeeringen en Parlementen te onderwerpen. Tegelijkertijd werd in dat protocol de termijn genoemd voor een tweede conferentie, eveneens te ’s-Gravenhage te houden. Deze kwam reeds in 1894, in het voorjaar, bijeen, en met vreugde kon geconsta teerd worden, dat geen der ten vorigen male deel nemende Mogendheden zich had teruggetrokken, kon integendeel de Zweed-Noorsche Unie als nieuw toe getreden Mogendheid worden verwelkomd. Op de grondslagen, een vorig jaar gelegd, werd thans voortgegaan, ook ditmaal onder Asser’s presidium. In het slot-protocol dezer tweede conferentie werden drie der vier ten vorige male reeds voorloopig vastgestelde ontwerpen gewijzigd en aangevuld opgenomen, en wer den daaraan toegevoegd twee andere, die regelingen in hielden omtrent voogdij en faillissement. De meeste dezer ontwerpen steunden op de avant-projets van den voor zitter, en namen als algemeen principe de verzoening der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 301