DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 281 1902, waarbij uit het slotprotocol van 1900 de regelingen der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk, der wets- en jurisdictie-conflicten met betrekking tot de echt scheiding en de scheiding van tafel en bed, en der voogdij van minderjarigen, tot tractaten tusschen de vijftien deel nemende Mogendheden werden verheven. De vierde Conferentie, die voor het eerst Japan aan haar beraad slagingen zag deelnemen, vatte allereerst aan eene gron dige herziening van het tractaat der rechtsvordering van 1896, en bracht hierin verschillende Wijzigingen, door de praktijk aangewezen. Zij maakte in zekeren zin het pro deo proces internationaal door, naar het initiatief van haren voorzitter, dat deel van de uitspraak, waarbij kos ten zijn, direct executabel te verklaren en zoodoende aan den eisch tot het stellen van cautie tegemoet te komen. Eveneens bracht zij tot een goed einde de tractaten be treffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevol gen van het huwelijk, dit zoowel ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenooten in hunne persoonlijke betrekkingen als ten opzichte van hunne goederen; betreffende de curateele, en betreffende het erfrecht, tegenover welk laatste de aanvulling op enkele punten tot een volgende conferentie werd voorbehouden. Den 17en Juli 1905 werd deze overeenkomst door een zevental Staten onderteekend; zij bracht een definitieve uniformiteit met gelijkstelling van nationalen en vreem delingen bij het procesvoeren, met de hulp van rogatoire commissiën, met beteekeningen en toelating der executie van veroordeelingen in de proceskosten, door den vreem den rechter uitgesproken, met eene omvangrijke regulee- ring op het hoofddeel van het in het dagelijksch leven zoo ingrijpend familierecht. Het getoond beleid deed de klippen omzeilen en dit werd in een der conferenties zelve gevoeld, toen Oostenrijk’s bedenking tegen het toe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 303