DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 282 laten binnen zijn grenzen van eene huwelijksvoltrekking tusschen vreemdelingen, waarbij verhoudingen aanwezig zouden zijn, welke de Oostenrijksche wet als principieele beletselen beschouwt, eene bedenking, religieus van zeer ernstigen aard, geheel werd opgeheven door den tact van den leider der vergaderingen, die het bemiddelend amen dement reeds gereed had in dezen geest, dat ook huwe lijken van vreemdelingen, voor den diplomatieken of cön- sulairen ambtenaar van den Staat dier vreemdelingen gesloten, door den Staat, op wiens grondgebied dit ge- om godsdienstige redenen niet kunnen worden schiedt, betwist. Bij de Conferenties voor internationaal Privaatrecht sloten zich nauw aan die betreffende de regeling van het Internationaal Wisselrecht, die in 1910 en 1913, mede onder Asser's leiding, hier ter stede plaats hadden. Maar de op deze conferenties verkregen resultaten, gelijk ook vrijwel geheel de arbeid, op het gebied van internatio naal Privaatrecht verricht, werden door den oorlog tot nietigheid gedoemd. Zonder overdrijving kan men zeg gen, dat aan het einde van den oorlog van het interna tionaal Privaatrecht niets was overgebleven, en dat het internationaal Wisselrecht in zijn geboorte was ge smoord. De Volkenbond heeft, zij het ook niet in de allereerste jaren zijner werkzaamheid, beide onderwerpen op zijn agenda geplaatst, en het is aan den invloed van den Volkenbond te danken, dat opnieuw aan het Wissel recht aandacht is verleend, schoon tot dusver met gering resultaat, en dat in 1925 het werk van Asser, die in 1913 overleed, werd hervat. De heer Loder, die na Heemskerk, Josephus Jitta en Struycken, Asser’s opvol ger werd als voorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal Privaatrecht, zat de vijfde en zesde bijeen komsten op het stuk van internationaal Privaatrecht, die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 304