DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 283 in 1925 en 1928 te ’s-Gravenhage werden gehouden, voor. Aan het einde van de werkzaamheden der laatste conferentie gaf hij een overzicht van de verkregen resul taten, overzicht, dat hem aanleiding gaf om te consta- teeren de voldoening, die hij daarbij ondervond. Slotbe palingen toch stelde deze conferentie vast van twee ontwerp-tractaten betreffende het faillissement en de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen; een gewijzigde vorm van een protocol, bestemd om de onderteekenaars zich te doen verbinden om hun twee- en meerzijdige tractaten betreffende internationaal Privaat recht aan de Nederlandsche Regeering mede te deelen, werd aangenomen; de ontwerp-conventie betreffende wets- en rechtspraakconflicten, inzake erfrecht en testa menten, onafgemaakt gebleven in 1925, werd voleindigd, en overeenstemming in deze moeilijke rechtsstof werd verkregen. Zoodanige overeenstemming werd eveneens bereikt omtrent een ontwerp-tractaat betreffende koste- loozen rechtsbijstand en uitlevering van uittreksels van acten van den Burgerlijken Stand; een aanvullende con ventie werd ontworpen op die van 1905 betreffende het burgerlijk proces, terwijl wijzigingen werden gebracht in de conventies van 1902 inzake huwelijk, echtscheiding en scheiding van tafel en bed, alsmede voogdij en in die van 1905 betreffende wetsconflicten ten aanzien van ge volgen van het huwelijk op de rechten en plichten in hun persoonlijke verhouding en hun bezittingen. Het vraag stuk van erkenning der bevoegdheid van het Hof van den Volkenbond inzake uitlegging der internationale Privaatrecht-conventies vond een aanvankelijke oplos sing, en een regeling is ontworpen van het koopcontract, zonder dat dienaangaande reeds volkomen overeen stemming werd bereikt. Hieruit blijkt, dat niet alleen de conferentie erin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 305