DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 284 slaagde opnieuw geheel het gebied, dat vóór den oorlog beheerscht was, te heroveren, maar dat zij dit ook be langrijk uitstrekte. Zoozeer is het begrip van internatio naal Privaatrecht aan den naam van Den Haag verbon den, dat, toen Italië in de Assemblée van den Volken bond kwam met zijn plannen tot het in het leven roepen der bekende stichting te Rome, het geen opzien baarde en zeker geen verwondering wekte, dat de Nederlandsche delegatie op de bres stond om de verdere ontwikkeling van het internationaal Privaatrecht te behouden voor de beproefde krachten in Nederland en in Den Haag, die het tot dusver hebben gehanteerd 1). Men mag dan ook verwachten, dat in de toekomst hier regelmatig de Con ferenties voor internationaal Privaatrecht zullen samen komen, en dat deze op dit zoo uiterst belangrijk, maar voor leeken nu eenmaal weinig aantrekkelijk gebied vor deringen zullen maken, die voor den internationalen grondslag der wereldsamenleving van groot belang zijn. Dit te meer sedert, gelijk in 1925 en 1928 het geval was, Engeland zijn afzijdige houding heeft laten varen! Artikel over de zesde Volkenbondsvergadering in de Nieuwe Gids’’, November 1925. Al valt dit moeilijk met zekerheid vast te stellen, toch mag worden aangenomen, dat er verband bestaat tus- schen de Conferenties voor internationaal Privaatrecht en de Vredesconferenties. Verband in dezen zin, dat Den Haag als conferentiestad in 1899 en 1907 niet zou zijn uitverkoren, ook niet nadat België voor de eer had bedankt, indien niet deze voorafgaande Conferenties voor internationaal Privaatrecht automatisch ertoe had den geleid, dat op Den Haag de aandacht viel. Er is heel wat geschrijf en gewrijf aan voorafgegaan, voordat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 306