DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 287 klaring oplossing van in de zittingzaal onoverkomelijke moeilijk heden kwam. Het Huis ten Bosch werd door soldaten en rijkspolitie streng bewaakt; niemand, die verder mocht komen dan de bekende brug, die slechts enkele tientallen meters van den Leidschen straatweg is verwijderd; nie mand, die aan den anderen kant het huis van dichterbij dan van den Bezuidenhoutschen weg mocht gadeslaan. En even streng als de gedelegeerden zelven, werden ook hun beraadslagingen bewaakt. Gelijk te Berlijn in 1878 geschiedde, had men het nuttig, ja noodzakelijk geoor deeld om alle publiciteit te vermijden. Hetgeen tot begrij pelijk gevolg had, dat verschillende internationaal be kende journalisten, die te ’s-Gravenhage bij den aanvang der beraadslagingen aanwezig waren, spoedig terug keerden, en de berichtgeving overlieten aan minder ge schoolden persoonlijkheden, die nogal eens flaters maak ten. Het secretariaat van de conferentie telde geen enkelen stenograaf; een bijna anachronistisch belang werd toegekend aan geheimhouding, zelfs van de sobere aanteekeningen, die de secretarissen met zich namen, en die nu nog, bij het doorbladeren van de processen-ver- baal dezer conferentie, een zeer onvoldoenden indruk geven van de debatten, middels welke de bepalingen zijn totstandgekomen. Ondanks den aandrang van sommige gedelegeerden naar meer publiciteit, was er een bepaald incident noodig om daartoe te geraken. Een verklaring, door den Duitschen gedelegeerde Prof. Zorn afgelegd, kwam geheel verminkt en gefantaseerd in de internatio nale pers, en dichtte Duitschland een houding toe, die het niet had aangenomen en niet wilde aannemen. Zóó verontwaardigd was men in de Duitsche delegatie, dat, had in die dagen een plenaire zitting plaats gehad, de eerste gedelegeerde prins von Münster daarin een ver klaring zou hebben afgelegd. Nu drong men op een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 309