Er waren, zoo vertelde de heer Van Karnebeek bij dezelfde gelegenheid, tal van eminente menschen ter DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 289 geheel nieuw denkbeeld. Het Institut de Droit Interna tional had geheele ontwerpen daartoe voorbereid. De Russische delegatie had in haar midden Von Martens, maar op het gebied van arbitrage was het toch Basily, aan wien het initiatief te danken was. Hij heeft hier in Den Haag heel goed werk verricht. Men heeft zich met grooten ijver op de arbitrage geworpen om daarvan wat goeds te maken. De derde Commissie werd uitsluitend aan de verwezenlijking van al deze gedachten gewijd. En zij is de commissie van de Vredesconferentie gewor den! Zoo werd dus al spoedig, gelijk wij het van dezen ooggetuige vernamen, de eerste Vredesconferentie een arbitrageconferentie. De derde Commissie, in welke van ieder der 26 uitgenoodigde landen een of meer leden zitting had, was natuurlijk op zichzelf te groot om de ge dachte uit te werken. Vandaar, dat men ertoe kwam om een z.g. Comité d’Examen in het leven te roepen. Léon Bourgeois, de president van de derde Commissie, was er natuurlijk lid van en met hem zijn Fransche medegedele- geerde Baron d’Estournelles de Constant. Verder de Oostenrijksche professor Lammasch, een bescheiden, maar heel knap man; verder de Amerikanen White en Holls, de laatste een Duitsch-Amerikaansch advocaat, die zich heel veel moeite gaf. En dan verder met Asser ook Descamps, die eigenlijk de „cheville ouvrière” van geheel deze kleine commissie was. Iedereen was willig om van dit denkbeeld iets te maken. Toch was het in het begin heel moeilijk om de formule te vinden, waaromtrent men tot overeenstemming kon komen. Voor verscheidene ge delegeerden was de zaak geheel nieuw; zij hadden zich op een Ontwapeningsconferentie voorbereid, en zij von den arbeid voor een arbitrage-bijeenkomst. 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 311