DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 291 Hard, en toch prettig en vriendschappelijk. Per slot van rekening kwam het echter op Descamps neer, want hij moest het rapport samenstellen, dat het ontwerp zou begeleiden, Descamps liet een paar stenografen van den Brusselschen Senaat, die hem goed kenden, vragen om te ’s-Gravenhage te komen. Met hun hulp heeft hij in onbegrijpelijk korten tijd het rapport uitgewerkt. Het was een verrassing voor de geheele conferentie, en de lof hem daarbij toegezwaaid, was echt en welgemeend. Het was goed, dat een Auguste Beernaert, een d’Estour- nelles de Constant een handje konden meehelpen. Want de heer Van Karnebeek erkende het volmondig, gelijk Raffalovitch het in die dagen zeide: de diplomaten met den ouden heer De Staal, den president, aan het hoofd, zouden van de conferentie niet veel terecht hebben ge bracht. Zij hadden geen ervaring van parlementair ver gaderen, en de parlementariërs hadden dat uiteraard wel. Zij waren het gewoon, en het werk ging hun dan ook gemakkelijk af. Zoo kwam men al spoedig tot een schema, dat bevrediging schonk en waarop voortge werkt kon worden. Men heeft intusschen niet nagelaten het vraagstuk van de beperking der bewapeningen in vollen omvang aan de orde te stellen. Nadat technische commissiën en sub-commissiën aan ondergeschikte militaire en mari tieme vraagstukken haar aandacht hadden gewijd, werd aan de eerste der drie groote commissiën, waarin de conferentie zich had gesplitst, het algemeen vraagstuk van de beperking onderworpen. De voorzitter der con ferentie, de heer De Staal, in zijn kwaliteit van eersten Russischen gedelegeerde, nam zelf het woord, al liet hij de technische toelichting geheel aan kolonel Gilinski over. Het Russische voorstel kwam tenslotte hierop neer: laten wij ten opzichte van onze bewapeningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 313