DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 292 stilstaan. Rusland wilde niet anders dan voorloopig een einde maken aan de gestadige uitbreiding der militaire en maritieme krachten; dit op het oogenblik zelf, dat het maximum daarvan destijds bereikt scheen. Maar al spoedig bleek, dat dit denkbeeld geen resultaat afwierp. De technische Duitsche gedelegeerde, kolonel von Gross von Scharzhoff verzette zich tegen deze ge dachte, op grond van het belang der nationale veiligheid en bestreed daarbij in het bijzonder „dat de openbare meening in alle landen naar een verlichting der mili taire lasten snakte”. Integendeel, zoo betoogde hij, in Duitschland draagt men den persoonlijken last van den dienstplicht met vreugde, terwijl de toenemende rijkdom geen bezwaren in den weg legt aan de toenemende kosten. Daartegenover stelde de leider der Fransche delegatie, de heer Bourgeois, dat ook in Frankrijk de militaire lasten zonder aarzeling werden gedragen, doch dat het daarom in dit debat niet ging. ,,Le délégué allemand” aldus liet hij zich uit „reconnaitra cer- tainement avec moi que, pour son pays comme pour le mien, si les ressources considérables qui sont con- sacrés a l’organisation militaire, étaient en partie mises aux services de l’activité pacifique et productive, l’en- semble de la prospérité de chaque nation ne cesserait de s’ accroïtre suivant un mouvement beaucoup plus rapide. C’est cette idéé qu’il importe non seulement d’exprimer entre nous mais qu’il est possible de mani fester devant l’opinion”. Mocht dan ook de Grieksche gedelegeerde Deyannis verklaren, dat Griekenland na den laatsten oorlog in de noodzakelijkheid verkeerde zijn leger en vloot te reor- ganiseeren, de Zweedsche baron de Bildt gevoelde de afmetingen van het vraagstuk beter toen hij betoogde, dat de conferentie ,,en repoussant la proposition russe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 314