DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 293 sur les armements aura reculé devant l’un des plus im portants problèmes du siècle, et que, lorsque le résultat de ses deliberations sera connu, il s’élèvera dans le monde ce grand cri: Ce n’est pas assez!” Toen dan ook de inmiddels ingewonnen adviezen van militaire en mari tieme deskundigen vaststelden, dat, althans momenteel, in deze richting niets kon worden gedaan, beschouwde de heer Beernaert als president dezer commissie het vraagstuk afgedaan. Toen heeft Léon Bourgeois het woord genomen en in een van die redevoeringen, die hem tot de beste redenaars der conferentie maakten, kwam hij tot de conclusie, dat „iets door deze confe rentie moest worden gedaan.” Wel was reeds de wensch uitgesproken, dat de Regeeringen, rekening houdende met de voorstellen der conferentie, de mogelijkheid eener overeenkomst betreffende beperking van strijdkrachten te land en ter zee en der oorlogsbudgetten opnieuw in studie zouden nemen, doch daarmede was door de conferentie zelve geen uitspraak over het probleem ge daan. Léon Bourgeois stelde deze motie voor: La Conférence estime que la limitation des charges militaires qui pèsent actuellement sur le monde, est grandement désirable pour l’accroissement du bien-être et le moral de l’humanité, welke motie met algemeene stemmen, dus ook met die van de Duitsche gedelegeerden, werd aangenomen. Zij werd herhaald door de conferentie van 1907, die overi gens door de omstandigheden verhinderd werd het ont- wapeningsvraagstuk zelfs maar te bespreken, en zij is voor een ieder, die rekening houdt met de voorzichtig heid van de sfeer, waarin men ter Vredesconferentie te s-Gravenhage verkeerde en arbeidde, toch wel een be wijs, dat men den ernst van het vraagstuk meer en beter gevoelde dan men het later heeft willen voorstellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 315