DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 299 den gevestigd, de verdere ontwikkeling der aangelegen heid wachtte. Zelfs heeft de Minister, als reeds gezegd, de portefeuillequaestie moeten stellen, en wllicht alleen langs dezen weg bereikt, dat achtereenvolgens in de Tweede en de Eerste Kamer de tegenstand werd over wonnen en het verdrag een behoorlijke, zij het geenszins overgroote meerderheid vond. Het mag verwondering wekken, dat juist degenen, die zoozeer geringschatting toonden voor de beteekenis van het gesloten verdrag geringschatting welke door Minister de Beaufort op even uitnemende als deskundige wijze werd weerlegd tege lijkertijd zoo groote bezorgdheid toonden voor de gevol gen, die voor Nederland uit dit verdrag konden voort vloeien; juist wanneer het bedrag van geringe beteekenis ware geweest, kon er immers geen bezwaar bestaan om het te voteeren, zeker niet, wanneer men bedenkt, dat de verwerping ervan Nederland ongetwijfeld in verschillen de internationale moeilijkheden had gebracht. Inderdaad, op zichzelf kon aan het Permanente Hof geen overwegende beteekenis worden toegeschreven. Het permanente karakter van het Hof bestond en be staat in niet anders dan het op zuiver administratieven grondslag staande Internationaal Bureau, aan het hoofd waarvan de secretaris-generaal is geplaatst. Permanent is overigens slechts de lijst der arbiters, die ieder land ten getale van ten hoogste vier heeft aan te wijzen. Doet zich een internationaal geschil voor, dat de partijen aan het oordeel van het Permanente Hof wenschen te onderwerpen, dan stellen zij de rechtbank samen uit de leden van het Permanente Hof; uit degenen dus, die op de lijst der rechters zijn geplaatst. Het geding wordt dan in de zalen van het Permanente Hof gevoerd. Eerst in een dier voorname huizingen, waarop de Prinse- gracht terecht nog trotsch gaat en die het zoo voorname

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 321